Privacyreglement Bliqsem

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud

worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer

wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Bliqsem internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening

Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement

Bliqsem mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is

bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van

jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Bliqsem de plicht om haar

klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Bliqsem worden

verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Bliqsem vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Bliqsem in dit Reglement een toelichting op hoe zij met

jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens

Bliqsem expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Bliqsem gebruikt en het doel van het gebruik

Bliqsem verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt van Bliqsem, via een klant gebruiker

bent van de services van Bliqsem, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Bliqsem of via het

contactformulier contact met ons opneemt.

Bliqsem verzamelt de bedrijfsnaam, jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens stellen ons in

staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Bliqsem sluiten operationeel, financieel en administratief te kunnen

afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen verlenen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou te informeren over onze dienstverlening.

ÓPrivacy reglement – ‘Hoe Fleuren Marketing and Innovatie, handelend onder de naam Bliqsem’ omgaat met

Privacy | 1.0 7/8

IP-adressen/cookies

Bliqsem houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in

staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IPadres

bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je

onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert.

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Bliqsem verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Bliqsem organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Bliqsem met jou heeft gesloten;
 • dat data betreft die door de klant aan Bliqsem is verstrekt voor de services die Bliqsem verleend;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Bliqsem verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer)

in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een

behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Bliqsem worden ingezien,

tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Bliqsem beveiligd

tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in

het digitale systeem.

 • de medewerkers van Bliqsem hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan

Bliqsem verstrekte persoonsgegevens;

 • Bliqsem heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te

beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

ÓPrivacy reglement – ‘Hoe Fleuren Marketing and Innovatie, handelend onder de naam Bliqsem’ omgaat met

Privacy | 1.0 8/8

 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede

administratie. Bliqsem hanteert een termijn van maximaal 2 jaar waarna de data vernietigd

wordt. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Bliqsem zich aan

de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden

en met welk doel;

 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad;

 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op

correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen,

kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van

aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te

blijven;

 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te

verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email op info@bliqsem.nl aangeven. Als jouw

verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van

jouw verzoek bericht van Bliqsem. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw

persoonsgegevens kun je contact met Bliqsem opnemen en probeert Bliqsem er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Bliqsem?

Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Bliqsem ook met de in dit verband

verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden

op de website van Bliqsem.

Privacyreglement Bliqsem versie mei 2019